hidden

Founder

Konstantin Novikov, The Bell, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009