hidden

Founder

Bertrand Planes, Untitled, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009