hidden

Founder

Stas Shuripa, Letters, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009