hidden

Founder

Kirill Serebrennikov, Ivan Plusch, Anastasia Shavlokhova, Ashot Kalaidzhan, Victoria Ilyushkina, Irina Drozd, Tatyana Podmarkova in front of the work by Andrey Gorbunov, Nepokorennye Studio, 2007